Reklamační řád

Záruka začíná běžet následující den od převzetí zboží. Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců. Reklamaci je možné uplatnit poštou i osobně. Vždy je třeba sdělit charakter vady, doložit kupní doklad, záruční list -  byl-li dodán a uvést kontaktní údaje. Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu. Na vyřízení reklamace je zákonná lhůta 30 kalendářních dnů. V případě, že konec reklamace připadá na nepracovní den, posouvá se konec reklamace na nejbližší následující pracovní den. Reklamační lhůta se počítá ode dne následujícího od obdržení zboží.

 

Práva spotřebitele při uplatnění záruky

 • Odstranitelná vada - právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy.

 • Neodstranitelná vada bránící řádnému užívání - právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od smlouvy.

 • Odstranitelná vada vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání - právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od smlouvy. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada byla již v záruční době nejméně dvakrát odstraňována. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.

Při reklamaci v rámci zákonné záruky je kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy za pomoci dokladu o koupi a záručním listem, byl-li vydán. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o převzetí zboží k reklamačním účelům. Po vyřízení reklamace je prodávajíc povinen předat doklad o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

Záruka se nevztahuje

 • Poškození zboží při přepravě -  nutno řešit s přepravcem ihned při převzetí zásilky, minimálně udělat zápis o poškozené zásilce.

 • Na neodbornou manipulaci, zacházení, obsluhu či používání zboží. Pokyny ke správnému užívání výrobku jsou uvedeny na našich webových stránkách v článku Péče o nábytek nebo na výrobku, v přiložených dokumentech nebo na oficiálních stránkách výrobců.

 

Postup při reklamaci

 • Nejprve nás informujte emailem, jaký máte problém. Vždy se snažíme Vaše stížnosti vyřešit na dálku.

 • Co možná nejpřesněji popište závadu.

 • Je třeba doložit kopii dokladu o koupi a také záruční list, byl-li dodán (nutno doložit originál).

 • Dále potřebujeme Vaše kontaktní údaje -  jméno, adresa a telefon.

 • Bude potřeba udělat fotodokumentaci k závadě, pokud je to možné. 

 • Posouzení reklamace a stejně i její vyřízení proběhne co nejdříve bez zbytečného odkladu.

 • O výsledku reklamace budete informováni emailem, současně bude zaslán reklamační protokol a všechny pokyny pro další postup.

 • Teprve až po vyzvání doručujte zboží na adresu našeho skladu:

sklad firmy Elektro Cígler
Holasice 75
66461 Rajhrad
 

Adresa skladu je také uvedena na zálohové faktuře a na faktuře.

Reklamované zboží lze doručit zasláním jakoukoliv přepravní společností.

 

 

Zásilky zaslané na adresu sídla společnosti nebo na dobírku nebudou převzaty a budou zaslány zpět odesílateli.